نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتتاریخ شروعوضعیت
آشنایی با برنامه ریزی آموزشیسه شنبه و چهارشنبه 18-97 ساعت98/3/10برگزار شد
آشنایی با اصول کنترل کیفیتچهارشنبه و پنجشنبه 18-915 ساعت98/4/26برگزار شد
آشنایی با اصول تولید تابلو فرمانچهارشنبه و پنجشنبه 18-910 ساعت98/5/10برگزار شد
نحوه ی خدمات پس از فروشسه شنبه و چهارشنبه 18-912 ساعت98/6/28برگزار شد
اصول نقشه خوانیچهارشنبه و پنجشنبه 18-910 ساعت98/7/5برگزار شد
آشنایی با ممیزی استاندارد ISO9001:2015سه شنبه و چهارشنبه 18-910 ساعت98/9/15برگزار شد
آشنایی با اصول طراحیچهارشنبه و پنجشنبه 18-97 ساعت98/9/15برگزار شد
آشنایی با خط تولیدچهارشنبه و پنجشنبه 18-98 ساعت98/10/20برگزار شد
آشنایی با فروش و بازاریابیچهارشنبه و پنجشنبه 18-910 ساعت98/11/10برگزار شد
کاهش ریسک ها در سازمانسه شنبه و چهارشنبه 18-99 ساعت98/11/15برگزار شد
آشنایی با خرید و داده های خریدچهارشنبه و پنجشنبه 18-98 ساعت98/11/15برگزار شد

TOP